menu menu

PRIVACY STATEMENT Historisch Halfweg

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Historisch Halfweg en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van ah.vanderveen@ziggo.nl.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Historisch Halfweg op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Historisch Halfweg adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Historisch Halfweg

Historisch Halfweg is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en - met ingang van 25 mei 2018 - de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Historisch Halfweg.

Historisch Halfweg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34308332. Historisch Halfweg is gevestigd en kantoorhoudend in (1165GP) Halfweg aan de Dr. Schaepmanstraat 9A en bereikbaar via het e-mailadres ah.vanderveen@ziggo.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Historisch Halfweg kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief.

Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Historisch Halfweg op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Historisch Halfweg optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Historisch Halfweg plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Historisch Halfweg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Historisch Halfweg, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op de website aan Historisch Halfweg verstrekt. Historisch Halfweg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contact- en accountgegevens - zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
  • Betalings- en factuurgegevens - indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiele afhandeling uw bankgegevens nodig.
  • Website gegevens - zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Historisch Halfweg gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van steun aan de stichting die kennis openbaar maakt van de geschiedenis van Halfweg en omstreken en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.

Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Historisch Halfweg kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Historisch Halfweg kan uw persoonsgegevens delen met aan Historisch Halfweg gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Historisch Halfweg kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Historisch Halfweg rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Historisch Halfweg heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

  • het IP-adres van de bezoeker;
  • de datum en tijd van het bezoek;
  • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
  • de op onze website bezochte pagina's;
  • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Historisch Halfweg zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Historisch Halfweg samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Historisch Halfweg website:

Functionele cookies

Historisch Halfweg plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Historisch Halfweg maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina's en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Historisch Halfweg heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Historisch Halfweg heeft Google geen toestemming gegeven om via Historisch Halfweg verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en - services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Sociale media

Op onze website kunt u informatie via sociale media delen, via de aanwezige sociale media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale media van toepassing.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Historisch Halfweg bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Historisch Halfweg over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het
e-mailadres ah.vanderveen@ziggo.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Historisch Halfweg of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Historisch Halfweg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Historisch Halfweg of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Historisch Halfweg neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Historisch Halfweg via ah.vanderveen@ziggo.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Historisch Halfweg omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via ah.vanderveen@ziggo.nl.