menu menu

Ordonnantie Karel V uit 1532

Ordonnantie Karel V uit 1532

Ordonnantie Karel V aan gecommitteerden Holland/West Friesland inz. herstel dijkschade november 1532, no. 5, 23-11-1532. OA H’liede, toeg.nr. 1576, inv.nr. 109.
Opschrift: Copia Ordonnantie wegens ’t maaken van de Dijken die door de Stormen & vloeden van de 2e en 3e November 1532 Ingebrooken zijn als mede (tot het) Omslaan van Penningen tot de gene die daar toe gehouden zijn, zoveel als bevonde zal wezen daar toe van nood te ziin.
Versie hertaling: 27052010 . Hertaling door Agnes Dunselman

Portret van Karel V uit 1530, collectie Rijksmuseum.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaerle bij der gracien gods Roomsch keijser altijt vermeerd.
Srycx connic van germanien van  castillien van leon van
Grenen van arragon van navarre van napels van cecille
van maillorque van serdanie landen eijlanden van ijndien
ende vaster aerde der zee oceane ende Eertshertoge van
Oistenrijcke hertoge van bourgenianen van Lothrick van
brabant van lembourg van Luxembourg etc.  Grave van
vlaenderen van artois van bourgongnen Palsgrave ende
van henegouwe van hollandt van zeelandt  verrette van
hangenault van namen etc.

Prince van zwave
maircgave des heijliche Rijcx heere van Vrieslant
Van Salmis van mechelen Ende doninateur in azien
ende affricquen Onsen lieven ende getrouwen ridder
van onser oirdene ende Stadthouder van onsen landen van
holl(and)t  heere Anthonis van lalang grave van hoochstraete
oft in zijn absencie heere Kaerle grave van lalang oick
Ridder van onser oirdenen Heere gerijt heere van Assendelft
Ridder onser  eerste raedt presideren(de) . In holl(and)t vincent
Cornelisss  gecom(m)itteeerden van onsen  meester Joest
Sasbout oick onsen raedt ende reijnier  brunt onse
procure generael aldair saluijt ende dilectie alzoe
bijder visitien bij u ende andere onse com(m)issarijsen
onlancx  in onsen landen van holl(and)t en vrieslandt ende
daeromtrent bIJ onsen bevele  ende  ordonnan(tien) gedaen
geblecken is vande groote Scaden ende lasten aldair
geschniet ende gebuert bijden stormen tempeesten ende
hooge vloeden de geweest zijn de II e en ende IIIen in
november voireleden daer duer wel quartieren vanden
selven landen geinundeert ende noch metter zee ebbe
ende vloet gemeen leggen Ende andere die nijet
geinundeert en zijn geweest zijn die dijcken zoo gerampe(e)rt
gebroocken ende wech geslagen  dat deselve dijcken te
stoppen te recupere(r)  ende te maiken in heuren eersten
State onse  ondersaeten elck in den zijnen die nijet
 tegenstaende die groote plexiteit dair zij  inne zijn
goede affectie hebben, daer toe huere extreme devuoir
te doen groote somme van penningen behoeven
sullen Ende ten eijnde dat totter stoppinge van(den)
selven gaten reperatie ende   fortificatie vanden
selven dijcken over al geprocedeert ende voirsien mach
weerden alst behoirt ende dat  hoe eerhoe beeter om(m)e
nijet te verliesen die vruchten vandan toecom(m)ende
sommere Soe eest dat wij betrouwende uwe
wijsheijt  nutheijt ende goede ernsticheijt bij deliberacie
van onsen zeelienen ende beminde  suster  die
Coninginne douaigiere van honguereijen van bohemen
rxs voir onse regente tijdese landen van herwairtsoveer
de vijff  vier drij oft twe van V luijden die beste dair toe
Inde voorss quartiere ofte elck vandien zult moeghen
vaceren gecom(m)itteert gemachticht ende bevelen hebben
com(m)Iteren machtigen ende bevelen bij desen onsen vrienden
te reijsen en alle die voorss geundeerde quartijren van
hollandt ende Vrieslandt ende andere dair van noede
wesen sal  Ende aldaer geroupen den dijck grave ende
heemraeden In elck quartieren  ofte andere dient  behoiren
zal doet procedeeren mit alder dilergen ende
naersticheijt alomme tot de stoppeninge van huere
gaten ende reperacie vanden dijcken tot dat die weder
in huere eerste ende voirgaende staet tot verseeckerheijt
vanden selven landen wesen sullen dairtoe bedwingende
realick ende mitter daet alle die ghene die daer toe
gehouden zijn  om(m)e slaen(de) over den ghenen dient behoirt
al zulcke penningen als ghij bevindden zult doir toe van
noode te zijne Ende Indien ijmant  onwillich ware
de selve penningen alzoo om(m)e geslagen up te brengen
ende te betaelen. De selve doet realiicken ende mitter
daet executeeren al nuijet Jegenstaen(de) opposicie
appelliacie gedaen of te doene ter co(n)trarien ende
sonder praejudicie  van dien des te doene ende dat
dairaen  cleeft gheven  wij U volcomen macht auctoriteijt  
ende sonderling bevel. Ontbieden ende bevelen
aleen onsen anderen Justiaeren officieren
ondersaeten wien dit aengane, mach dat sij V
‘t  zelve  doende ende des daiaen c leeft ernstelick
verstaen ende ghehoirsaem zijn want ons Alzoe gelieft
Gegeven In onze Stadt van bussele den XIIIen dach
van november Int Jaer ons heeren duijsent vijfhondert
tweeendertich van onsen keijserrijcke t  derde van
onsen rijcke van Spaengen  van beijden Cycilien ende anderen
henerijlren . Upte Remploij Staet geschreven
bijden keijser in sijnen Raedt Onderteijcken en
pensaent. Onder stont ghesreven Gecollacioneert
mitten originale ende daer mede gevonden t accorderen
bij mij uuijt wijch
                Gecollacioneert jegens copie get(ekent )
                als vooren ende geaccordeert bij mij
                {handtekening niet leesbaar}